Markägare

Absorb väljer noggrant ut markägare runt om i Sverige och Lettland vars nedlagda åker- och betesmark det planteras träd på. Absorb skriver sedan avtal på 50 år med markägare om den mark som ska återbeskogas. Allting börjar med att du gör en beställning, därpå vi skriver på avtal med markägare. Därefter gör markägaren en ansökan om att få återbeskoga marken.

Den biologiska mångfalden, natur och kulturvärden är viktiga faktorer att ta i beaktning vid plantering av ny skog. Därför måste skogsägare göra en ansökan hos Länsstyrelsen vid byte av odlingssystem. Länsstyrelsens beslut grundar sig utifrån miljöbalken kapitel 12, i synnerhet handlar det om att säkerställa att biodiversitet, hotade och fridlysta arter inte skadas vid denna åtgärd.

Kraven som ställs på markägare är:

De ska äga nedlagd åker- och betesmark i Lettland eller Sverige som inte längre används för livsmedelsproduktion eller naturbete. I samarbete med Absorb återbeskogas marken.

De ska dela Absorbs vision och därmed vara engagerade i arbetet att begränsa klimatförändringarna och se nyplantering av skog som ett verktyg för detta.

De ska ha lång erfarenhet av skogsskötsel.

De ska sköta skogen på ett sätt som ger en varaktig och växande klimatnytta.

De ska vid avverkning plantera en ny generation träd (som också är reglerat enligt skogslagstiftning i Lettland och Sverige.

De måste göra en ansökan och därmed söka tillstånd hos respektive Länsstyrelse.

Markägare får en ersättning per hektar som blir återbeskogad av Absorb.

Sänk ditt klimatavtryck & Bygg helt nya skogar

PLANTERA TRÄD