Plantering & Skötsel

Med Absorb planteras helt nya skogar på mark som inte används för något. Marken är inte lämplig för matproduktion eller bete. 

Däremot så är marken mycket lämplig för att plantera skog på för att just lagra mycket koldioxid.

Marken har en gång tidigare varit skog och blir nu återbeskogad med Absorb.

Trädslag som planteras beror helt på de lokala förhållandena och vad som är bäst för både klimatnytta och biologisk mångfald. Där ståndortsförhållanden tillåter ska alltid minst 2 trädslag planteras. Om förutsättningarna möjliggör tre trädslag bör planteringen ske med tre trädslag. 

Vanliga trädslag som planteras är gran, björk och asp. 

För att bidra till en biodiversitet och variationsrik skog skall inget trädslag förekomma med mindre än 10% av stamantalet vid planteringstillfället. 

När de planterade träden är mogna är det mer gynnsamt för klimatet att använda virket som skogen ger och plantera nytt, då tillväxten i mogen skog avtar efterhand. När tillväxten avtar, så avtar också klimatnyttan.

Att avverka skog vid mogen ålder är det bästa sättet att maximera skogens klimatnytta, då detta ger förutsättningar för att plantera en ny generation träd och på så sätt upprätthålla en hög tillväxt i skogen.

Vi ser till att skapa klimatnytta på två olika sätt. På kort sikt skapas nytta genom att kol lagras in i en växande skog vilket ökar medelkollagret per arealenhet i landskapet. På längre sikt skapas också mer nytta genom att mer förnybar råvara tillförs i samhället och den framväxande bioekonomin. Detta möjliggör ökad substitution och utfasning av fossila material och betong. Den senare nyttan kan du se som en bonus och extra nytta.

Produkter som kan produceras av träd är bl.a tallolja, biobränsle, skivor, trädhus och kläder i cellulosa. Det är dessa produkter som gör att vi blir mindre beroende av olja och plast.

Vi skriver kontrakt med markägaren så att klimatnyttan som kunder via Absorb finansierar inte kan säljas igen. Alltså är det Absorb och i sin tur dess kunder som äger klimatnyttan. 

Eftersom att plantering endast sker i Lettland och Sverige så finns det lagar och regleringar som styr hur man får bruka skogen. I både Lettland och Sverige säger skogslagstiftningen att man måste återplantera efter avverkning, vilket i sig säkerställer att skogen kommer att bestå.

Sänk ditt klimatavtryck & bygg helt nya skogar

PLANTERA TRÄD