Klimatsmart

Har vi möjlighet att begränsa klimatförändringarna? 

Ja, men vi står inför stora utmaningar när klimatförändringarna ska begränsas. Vi måste hålla medeltemperaturökningen långt under 2 grader för att undvika de mest allvarliga klimateffekterna. För att lyckas med det måste utsläppen begränsas men vi måste också kompensera för utsläpp som inte går att begränsa på kort sikt. Till det måste också koldioxid som redan är tillförd atmosfären reverseras, d.v.s bindas in igen. 

Att anlägga ny skog är en av de mest kraftfulla åtgärderna för att minska koldioxidmängden i atmosfären och vill vi binda in mycket koldoixid, ska vi anlägga stora skogar. 

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation innebär att utsläpp av växthusgaser kompenseras med minskade utsläpp någon annanstans eller reducering av koldioxid som redan finns i atmosfären. Det kan ske genom investeringar i förnybar energi eller som i absorbs fall– anläggning av ny skog. 

Syftet med klimatkompensation 

Genom att klimatkompensera gör man ett aktivt val för att bekämpa klimatförändringarna. 

Klimatkompensation är ett stöd till en snabb omställning mot ett klimatsmart samhälle. Genom att utsläppen synliggörs skapas en medvetenhet som ger ett incitament och en vilja att minska dem. 

Det finns studier som visar att de svenskar som klimatkompenserar är dubbelt så benägna i att minska sina utsläpp som de som inte klimatkompenserar (Novus, Zeromission, juni 2019).

Träd & Skog

När skogen växer så lagrar den kol. I slutet av livscykeln kan skogen avverkas för att bidra med skogsprodukter som möjliggör utfasning av fossila bränslen. Att bygga större skogar är den enda möjliga vägen för att över tiden fasa ut det fossila användandet i stor skala. Absorbs målsättning är därför att få så många träd planterade som möjligt, närmare bestämt 10 miljoner träd under perioden fram till slutet av 2023.

Vi verkar för:

Parisavtalet Artikel 5

I Parisavtalets artikel 5 uppmanas länder att bevara och öka kolsänkor, inklusive stärkandet av skogar.

 

Klimatlagen

Enligt det klimatpolitiska ramverket som trädde i kraft 2018 ska Sveriges klimatpåverkande utsläpp vara netto noll år 2045. 

 

FN:s globala hållbarhetsmål 13 och 15.2

I FN:s globala hållbarhetsmål 15.2  nämns vikten av att främja hållbara skogsbruk, återställa utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och återbeskogningen i hela världen.

 

FN:s globala hållbarhetsmål 13 handlar om att vidta omedelbara åtgärder att bekämpa klimatförändringarna.