2020-09-15

ALLMÄNNA VILLKOR

INLEDNING

Dessa villkor gäller klimatkompensation genom Klimatprenumeration eller Plantera en gång (nedan gemensamt kallat ”Klimatkompensation”) som köpts via www.absorb.nu från Absorb AB (org nr 559244-3542). Person som köpt Klimatkompensation kallas ”Klimatkompis”.

Ändring i dessa Allmänna villkor meddelas på www.absorb.nu och gäller från det datum de publiceras på hemsidan.

Klimatkompis skall ha fyllt 18 år för att köpa Klimatkompensation.

1. ABSORB AB SKYLDIGHETER

Absorb AB åtar sig följande i samband med Klimatkompensation;

2.  PRENUMERATION 

2.1 Prenumerationsperiod

Den initiala prenumerationsperioden är 30 dagar från den dag som Prenumeration tecknats på hemsidan.

Prenumerationen förnyas automatiskt genom att prenumerationsperioden vid den initiala periodens slut och vid varje därefter kommande periods slut förlängs med 30 dagar, förutsatt att inte uppsägning skett före dagen för den automatiska förlängningen.

Uppsägning av prenumeration sker genom att logga in på hemsidan och där göra en uppsägning. Återbetalning av redan erlagd prenumerationsavgift sker ej.

2.2 Pris & betalning

Prenumerationsavgiftens storlek framgår av den prislista som gäller från tid till annan och som återfinns på hemsidan. Samtliga priser är angivna inklusive moms och i svenska kronor (SEK).

Prenumerationsavgift för den initiala perioden erläggs i samband med att Prenumerationen tecknas. För därefter kommande perioder erläggs betalning var 30:e dag efter första betalningen. 

Klimatkompisen skall tillse att kontot som är kopplat till Prenumerationen på förfallodagen innehåller tillräckliga medel för att täcka den avgiften som ska erläggas. Om det inte finns tillräckliga medel på kontot på förfallodagen så avslutas prenumerationen.

2.3 Betalningshantering

Absorb har anlitat Stripe Inc att sköta all betalningshantering av prenumeration, vilken sker genom direktbetalning från Klimatkompis bankkonto med kort.

3. Plantera en gång

3.1 Betalningshantering

Absorb har anlitat Stripe Inc för engångsbetalningar, vilken sker genom direktbetalning från Klimatkompis bankkonto med kort.

Swish finns också som betalningsalternativ för Plantera en gång.

3. REKLAMATION

Reklamation avseende Prenumeration eller Plantera en gång skall inom skälig tid från upptäckten meddelas Absorb AB. Reklamation med en tydlig beskrivning av bristerna lämnas skriftligen till [email protected]

4. PERSONUPPGIFTER

4.1 Allmänt

Absorb AB förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte är att skydda den enskildes personliga integritet.

Uppgifter sparas endast för Klimatkompis som valt att skapa konto. Klimatkompis samtycker till behandling av dennes namn, mailadress och kreditkortsuppgifter.

Känsliga personuppgifter får inte samlas in och behandlas. 

Personuppgifterna kommer endast att användas i samband med Klimatkompensation. 

Personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje man, om det inte krävs pga. tvingande regler, order från domstol eller för att kunna fullfölja Klimatkompensation.

Personuppgifter kommer endast sparas så länge det behövs för att genomföra Klimatkompensationen.

Hemsidan har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.

www.absorb.nu använder cookies.

4.2  Klimatkompis rättigheter

Absorb AB skall på begäran lämna ut ett registerutdrag med med bekräftelse på om personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har Klimatkompis rätt att få tillgång till dem.

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller per post.

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till Absorb AB för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter rättade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.

I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse pga. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifter begränsas.

I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

4.3 Rätt till radering

Klimatkompis har en rätt att efter begäran få sina personuppgifter raderade. Det finns dock undantag då denna rättighet inskränks, men i följande fall måste uppgifterna raderas:

Önskar Klimatkompis få sina personuppgifter raderade ska denne kontakta oss på antingen telefon eller e-post.

5. ANSVARSBEGRÄNSNING

Absorb AB ansvar för skada eller på grund av avtalsbrott är begränsat till värdet av de betalningar för Klimatkompensation som Klimatkompis gjort till Absorb AB.

Plantering kan skjutas upp vid dåliga väderförhållanden.

Absorb AB är inte skyldig att ersätta Klimatkompis om planta/träd skadas någon gång under omloppstiden eller på något annat sätt slutar växa p.g.a omständighet som inte kan styras av Absorb AB.

6. TILLÄMPLIG LAG

Detta avtal regleras av svensk lag.