FAQ

Läs svaren på de mest vanliga frågor vi får på. Tveka inte att kontakta oss på [email protected] om din fråga inte är besvarad nedan.

Det du får när du klimatkompenserar/planterar träd är ett certifikat som är ett löfte från oss att träden kommer att planteras samt att klimatnyttan är korrekt beräknad utifrån vedertagna beräkningsmodeller. Certifikatet säger också att det är du äger som äger den klimatnytta som uppstår. Denna kan inte säljas igen av någon annan.

Våra beräkningar av ett träds klimatnytta baseras på en omställning från ett landskap med lågt kollager till ett landskap med ett högt kollager. Skog innehåller mer kol per arealenhet jämfört med nedlagd åker- och betesmark.

Absorbs modell för att beräkna ett träds klimatnytta är godkänd och verifierad av experter under ledning av Tomas Lundmark på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Läs mer i vår beräkningsmodell här.

Träden planteras i Sverige och i Lettland.

 

Träden som planteras kommer att vid mogen ålder att avverkas. När träden är fullvuxna är det mer gynnsamt för klimatet att avverka skogen och plantera nytt, då tillväxten i mogen skog avtar efterhand. När tillväxten avtar, så avtar också kolinlagringen. På detta sätt kan också förnybara skogsprodukter produceras som gör oss mindre beroende av fossil användning. På detta sätt kan man säga att skogen som planteras med Absorb bidrar med dubbel klimatnytta. 

Det beror helt på de lokala förhållandena och vad som är bäst för både klimatnytta och biologisk mångfald. Där ståndortsförhållanden tillåter ska alltid minst 2 trädslag planteras. Om förutsättningarna möjliggör tre trädslag bör planteringen ske med tre trädslag. 

 

Vanliga trädslag som planteras är gran, björk, asp m.fl.

 

Det är markägare som planterar samt sköter om träden. Läs mer om markägare här.

 

Det beror på vad som händer med trädet då man avverkar. Timmer-stocken kan gå till byggnadsmaterial i trädhus och koldioxiden lagras då i byggnaden. Övriga delar av trädet kan användas exempelvis till biodrivmedel som ersätter utsläppen från fossila bränslen. Då skogen avverkas finns stubben kvar i marken och utgör en kolsänka under lång tid.

Absorbs modell gör att den klimatnytta du betalat för är permanent så länge det bedrivs ett aktivt skogsbruk på marken, vilket gör att vi kan säkerställa en kolsänka på lång sikt. 

Vi hade inte haft en lika säker lösning om vi istället hade “lovat” att koldioxiden kommer att stanna i trädet eller i skogsprodukter för evigt, då detta knappast är rimligt.

Läs mer i plantering & skötsel här

Klimatkompensation är en aktiv handling som gör en reell påverkan på klimatet genom de åtgärder som i vårt fall görs genom anläggning av ny skog. Att klimatkompensera är ett ställningstagande och tillkännagivande att man är medveten om sina egna utsläpp. Genom att klimatkompensera så synliggörs plötsligt de utsläpp som man själv orsakar.

Det finns studier som visar att de svenskar som klimatkompenserar är dubbelt så benägna i att minska sina utsläpp som de som inte klimatkompenserar

(Novus, Zeromission, juni 2019)

Vi är övertygade om att en skog med hög tillväxt är bäst för klimatet. För att skogen ska växa mycket så behöver den avverkas när den blir mogen, eftersom att tillväxten avtar när träden nått en viss ålder. Träd binder just koldioxid när de växer vilket gör det mer gynnsamt för klimatet att avverka för att istället plantera en ny generation av träd. Samtidigt kan virket användas till förnybart material som ersätter fossilt.

Att framställa något som bättre för miljön eller klimatet än vad det i själva verket är eller att leda uppmärksamhet från något dåligt till något som ser ut att vara bra för miljön brukar ofta vara det som avses med begreppet greenwashing.

 

Absorbs syn är att klimatkompensation i form av trädplantering är ett stöd till en snabb omställning mot ett klimatsmart samhälle som bidrar till att öka skogens tillväxt och klimatnytta, att binda mer koldioxid. Trädplantering är ett av verktygen vi måste använda för att nå klimatneutralitet 2045 vilket beskrivs som kompletterande åtgärder i Klimatpolitiska Rådets rapport från 2020. En minst lika viktig effekt av klimatkompensation är att den bidrar till en vilja att minska de egna utsläppen, eftersom utsläppen synliggörs.

 

Vi baserar våra klimatprofiler utifrån bl.a naturvårdsverkets data om medelsnittssvenskens utsläpp av växthusgaser.

 

Du får en bekräftelse och ditt certifikat via e-mail när du har genomfört ditt köp.